История

1.Общински младежки съвет

От 1996г. насам, в Перник датира традицията за съществуване на “Общински младежки съвет”. Под една или друга форма той обединява различни ученически и младежки организации и си сътрудничи с община Перник. Най-устойчиво, организацията започва да се развива като структура към Общински младежки дом от 2005г.

2. Приемане на Ревизираната европейска харта за участие на младите хора в живота на общините

През 2007 година, по предложение на Общинския младежки съвет, за разглеждане в Общински съвет Перник е внесена Ревизираната европейска харта, официален документ на Съвета на Европа. Хартата е съставена от три части. Първата предоставя на местни и регионални власти насока за това как да провеждат политики засягащи младите хора в различни области. Втората част предоставя средствата за подпомагане на участието на младите хора. И накрая, третата част дава съвети за това как да се осигурят институционални условия за участие на младите хора. Приемането на хартата от членовете на Общински съвет и нейното ратифициране поставя рамката на партньорските взаимоотношения между младежкия сектор и община Перник.

3. Създаване на Младежки Информационно-Консултантски център

МИКЦ Перник е създаден в началото на 2008г. Идеята на организаторите – обединение от младежки неправителствени организации и община Перник е МИКЦ да се превърне в място, предоставящо качествени и достъпни услуги в съответствие с потребностите и интересите на младите хора. Целта е да се повиши мотивацията на младите хора за собственото им развитие и ефективната им реализация в обществения живот чрез изграждане на европейските ценности и стандарти, както и да се развие капацитета на организациите, които работят в полза на целевата група за предоставяне на младежки, услуги. МИКЦ Перник предоставя успешен модел за продължаване на започналото сдружаване на младежкия сектор в общината, посредством услугите и лигистиката, които предоставя.

4. Учредяване на Консултативен съвет по младежка политика (КСМП) към кмета на община Перник

Местните и регионални власти, като власти най-близко до младите хора, имат много важна роля в насърчаването на младежкото участие. По този начин местните и регионални власти могат да бъдат сигурни, че младите хора не само ще чуват и учат за демокрацията и гражданството, а остава да ги практикуват. И все пак младежкото участие не е свързано само с възпитаването на активни граждани или изграждането на демокрация за бъдещето. За да бъде участието пълноценно за младите хора, е жизненоважно те да могат да влияят и оформят решения и действия, когато са млади, а не само на по-късен етап от живота им. Ето защо, Консултативният съвет по младежка политика е съдаден през месец Август 2008г. като обединение от младежки организации и институции, работещи по младежката проблематика в община Перник. Консултативният съвет за младежка политика има за цел да подпомага работата на Общинската администрация в организирането, координирането и реализирането на младежка политика, в т.ч. и дейностите по взимане на управленски решения.

Презентация на историята на развитие на сътрудничеството между младежкия неправителствен сектор и институциите, отговарящи за реализирането на младежки политики в община Перник.

Автор: Сдружение МЛАДЕЖ за Срещата на ученическите парламенти от Югоизточна Европа, Врънячка баня, Сърбия, 02.03.2009г.