Началое-Ресурси → Тече обсъждне на проект на Общинска стратегия за младежта

Тече обсъждне на проект на Общинска стратегия за младежта

ОБЯВЛЕНИЕ

по реда на чл. 26, ал. 3, ал. 4 от Закона за нормативните актове

относно: Приемане на Общинска стратегия за младежта (2022-2030 г. ).

На основание чл. 26, ал. 3 и ал. 4 от Закона за нормативните актове, регламентиращ задължението на съставителя на проект на нормативен акт за публикуването му с цел информираност на населението и прозрачност действията на институциите, Община Перник уведомява всички заинтересовани лица, че в 30 дневен срок от публикуване на настоящето обявление на интернет страницата на Община Перник в Раздел «Новини», се приемат писмени предложения и становища относно изготвената Общинска стратегия за младежта (2022-2030 г.).

Писмени предложения и/или становища, включително и възражения, по изготвения Проект на Общинска стратегия за младежта се приемат на адреса на Община Перник в Деловодство в обявеното му работно време или на официалния e-mail: obshtina@pernik.bg.

Предложенията и становищата се адресират на вниманието на Мартин Жлябинков, секретар на Община Перник.

ИНЖ. МИРОСЛАВ СТОИЦЕВ

За Кмет на Община Перник

(съгласно Заповед № 331/12.03.2020 г.)

*всички документи можете да намерите тук.

 

 

 

ПОКАНА за подаване на проектни предложения за младежки дейности и инициативи, които да бъдат включени в Общински годишен план за младежта 2022 г.

Община Перник кани младежки организации, регистрирани по ЗЮЛНЦ, отговарящи на чл. 19 и чл. 20 от Закона за младежта и неформални младежки групи, както и организации - работещи с млади хора, регистрирани и осъществяващи дейност на територията на община Перник минимум 1 /Една/ година, да представят проектни предложения за младежки дейности и инициативи, които да бъдат включени в Общинския годишен план за младежта през 2022 г. и финансирани от Община Перник.


Проектните предложения следва да се изпълняват на територията на община Перник и да бъдат съобразени и разработени с една от основните приоритетни области на Община Перник за предстоящата година, а именно:
2022 - Европейска година на младежта
в контекста на:
-Доброволчество и борба с климатичните промени;
- Активни и включващи общности за здравословен начин на живот.

Проектните предложения ще се оценяват на 2 етапа:
А. Административен преглед
Б. Съдържателна оценка - доколко проектните дейности са в съответствие с една от основните приоритетни области на Община Перник за предстоящата година; доколко са мотивирано обосновани; целеви групи и обхват; очакван резултат и устойчивост; целесъобразност и балансираност на бюджета на проекта.

Експертната комисия може да предлага на кандидата корекции и/или редукция на предложения бюджет, както и аргументирани промени в проектните предложения.

Процедурата осигурява пряк и равен достъп на организациите до средствата от местни приходи в общинския бюджет за финансиране на младежки дейности, които за 2022 г. се предвижда да бъдат общо в размер на 30 000 (тридесет хиляди) лв.

Проектните предложения се подават на хартиен и на електронен носител в деловодството на Oбщина Перник (пл. „Свети Иван Рилски" N 1А) до 16:00 часа на 08.12.2021 г.

Пакетът документи (формуляр и образец на придружително писмо) за кандидатстване е публикуван на интернет страницата на Община Перник: www.pernik.bg.

 

 

 

ПОКАНА ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ В КОНСУЛТАТИВЕН СЪВЕТ ЗА МЛАДЕЖКА ПОЛИТИКА КЪМ КМЕТА НА ОБЩИНА ПЕРНИК

На 10 юни 2021 г. Общински съвет - Перник прие Решение № 540 за създаване на Консултативен съвет за младежка политика (КСМП) към Кмета на община Перник. Със същото Решение бе приет Правилник за дейността на КСМП и като неразделна част от него - Правила за избор и функции на младежки медиатор към КСМП.

В тази връзка Община Перни кани пернишки младежки организации да станат членове на КСМП.

Членове могат да бъдат:

1. Младежки организации - съгласно § 1 от Допълнителните разпоредби на Правилника за дейността на КСМП;
2. Неформални младежки групи - съгласно § 3 от Допълнителните разпоредби на Правилника за дейността на КСМП;
3. Организации - работещи с млади хора, регистрирани и осъществяващи дейност на територията на община Перник минимум 1 /Една/ година,
както и
студентски и ученически съвети/парламенти от общински и държавни училища на територията на община Перник.

Жлаещите могат да подават необходимите документи, посочени в Правилника за дейността на КСМП - писмено заявление, протокол за избор на представител на организацията и информация за дейността й, в деловодството на общината, на адрес 2300 Перник, пл. „Кракра" № 1А.

Образеца на писменото заявление за кандидатстване може да се изтегли от официалния сайт на Община Перник и от тук.