Началое-Ресурси → ПОКАНА ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ В КОНСУЛТАТИВЕН СЪВЕТ ЗА МЛАДЕЖКА ПОЛИТИКА КЪМ КМЕТА НА ОБЩИНА ПЕРНИК

ПОКАНА ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ В КОНСУЛТАТИВЕН СЪВЕТ ЗА МЛАДЕЖКА ПОЛИТИКА КЪМ КМЕТА НА ОБЩИНА ПЕРНИК

На 10 юни 2021 г. Общински съвет - Перник прие Решение № 540 за създаване на Консултативен съвет за младежка политика (КСМП) към Кмета на Община Перник. Със същото Решение бе приет и Правилник за дейността на КСМП.

Документите са публикувани на официалния сайт на Община Перник.

Във връзка с Решение № 540 от 10.06.2021 г. на ОбС и със Заповед № 1119 от 30.06.2021 г., Община Перник стартира процедура за избор на членове на КСМП по реда ал. 2 и ал. 3 от чл. 7 и Допълнителните разпоредби от Правилника за дейността на КСМП.

За членове на КСМП могат да кандидатстват:

1. Младежки организации - съгласно § 1 от Допълнителните разпоредби на Правилника за дейността на КСМП;
2. Неформални младежки групи - съгласно § 3 от Допълнителните разпоредби на Правилника за дейността на КСМП;
3. Организации - работещи с млади хора, регистрирани и осъществяващи дейност на територията на община Перник минимум 1 /Една/ година,
както и
студентски и ученически съвети/парламенти от общински и държавни училища на територията на община Перник.

В срок до 30 септември 2021 г. желаещите могат да подават необходимите документи, посочени в Правилника за дейността на КСМП - писмено заявление, протокол за избор на представител на организацията и информация за дейността й, в деловодството на общината, на адрес 2300 Перник, пл. „Кракра" № 1А.

Образеца на писменото заявление за кандидатстване може да се изтегли от официалния сайт на Община Перник и от тук.