НачалоЗа нас → Статут

Статут

                                                                   С Т А Т У Т

за структурата и функциите на Консултативен съвет за младежка политика

към Кмета на Община Перник

 

I.                    ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

 1. Консултативният съвет за младежка политика /КСМП/ е обществен консултативен орган към Кмета на Община Перник по въпросите на местната младежка политика.
 2. КСМП е постоянно действащ орган, съставен от представители на младежки организации и организации и институции, работещи с млади хора.
 3. КСМП е резултат от практическото приложение на Ревизираната европейска харта за участие на младите хора в живота на общините и регионите.

II.                  ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И ФУНКЦИИ

 1. Консултативният съвет за младежка политика има за цел да подпомага работата на Общинската администрация в организирането, координирането и реализирането на младежка политика, в т.ч. и дейностите по взимане на управленски решения.
 2. КСМП изготвя Стратегия за развитие на младежката политика в Община Перник, както и Програма за нейното реализиране.
 3. Подпомага разработването на програми на Общинската администрация и другите органи на местната и централна власт, представени на местно ниво, свързани с развитието на младежките дейности.
 4. Подготвя, разработва и участва в реализирането и популяризирането на дългосрочни концепции и стратегии, свързани с младежкото развитие:

-          мащабни дейности с участието на НПО и младежки организации;

-          разработване на младежки проекти и тяхното финансиране;

-          доброволчески и други акции и инициативи, включително и тези свързани с работата с хора с увреждания

 1. Проучва младежката проблематика и осъществява периодични срещи с представители на младежки организации и групи млади хора в младежкия възрастов диапазон - от 14 до 29 години.
 2. Участва в заседанията на постоянната Комисия "Децата, младежта, спорта и туризма" в Общински съвет Перник, както и в заседанията на останалите постоянни комисии, когато разглеждат въпроси, свързани с младежка проблематика.
 3. Подпомага дейността на другите дирекции, отдели и структури в пряката им работа и организация на дейности с младежи, чрез Отдел „Образование, култура, младежки дейности и спорт".
 4. Осъществява други функции, възложени му от Председателя, на редовни и извънредни заседания.
 5. Избира свои членове за представителство в местни, регионални, национални и международни срещи и инициативи, както и за участие в регионални и национални управителни и консултативни органи за развите на младежка политика.
 6. Популяризира пред обществеността дейността си, чрез средствата за масово осведомяване и собствен интернет сайт.

III.                ОРГАНИЗАЦИОННО УСТРОЙСТВО

 1. Консултативният съвет за младежка политика се състои от:

-          по един представител /ръководител или упълномощено от него лице/ на младежка организация и организация или институция, работеща с млади хора;

-          представител на Отдел "Образование, култура, младежки дейности и спорт" към Община Перник;

-          представител на постоянната Комисия "Децата, младежта, спорта и туризма" в Общински съвет Перник;

-          представител на отдел „Закрила на детето" при Агенция „Социално подпомагане";

 1. Членовете на КСМП подписват партньорско споразумение за участие. Съставът на КСМП може да бъде актуализиран, в зависимост от настъпили промени в статуса на неговите членове, или други непредвидени обстоятелства, налагащи промяна.
 2. КСМП се ръководи от неговия Председател - Кмета на Община Перник.  Организацията на работата се извършва от Младежки медиатор, избран от КСМП за 6-месечен мандат.

3.1   Изисквания и избор на процедура за длъжността „Младежки медиатор на КСМП"

3.1.1          Основното изискване за заемане на длъжността „Младежки медиатор на КСМП" е да отговаря на изискванията, заложени в Длъжностната характеристика на младежкия медиатор на КСМП, утвърдена от събрание на КСМП

3.1.2          Процедурата по избор на Младежки медиатор на КСМП преминава през няколко етапа :

§  Поне 2 седмици преди края на мандата на настоящия Младежки медиатор, той(Младежкият медиатор) или представител на Община Перник насрочва заседание на КСМП, на което в дневния ред е заложено представяне на кандидатите за Младежки медиатор за нов мандат. Уведомлението за заседание се изпраща по електронната поща на членовете на КСМП.

§  След получване на уведомлението за предстоящ избор на Младежки медиатор, членовете на КСМП имат 5 дни за излъчване на кандидатури на елетронната поща, от която са получили уведомлението.

§  След излъчване на кандидатури за Младежки медиатор на КСМП, кандидатите имат 5 дни за изпращане на своята мотивация по електронната поща.

§  След изпращане на мотивациите, те се разпращат по електронната поща към членовете на КСМП. На сайта на КСМП се качват мотивациите и кратка информация за кандидатите за Младежки медиатори.

§  2 дни след изтичане срока за получаване на мотивациите се провежда заседание на КСМП, на което кандидатите излагат своите мотивации и защитават мотивацията си да бъдат Младежки медиатори на КСМП.

§  До два дни след заседанието, членовете на КСМП могат да гласуват по електронната поща за избрания от тях кандидат за Младежки медиатор.

§  Експерт от Община Перник, определен за независим арбитър, съобщава кой е избрания кандидат за Младежки медиатор.

 1. В оперативната работа на Съвета, в зависимост от проблематиката, могат да участват различни специалисти от Общинска администрация или други външни специалисти.
 2. КСМП заседава не по-малко от 6 пъти годишно, като решенията се взимат с обикновено мнозинство /50 +1/.
 3. Заседанията се свикват по инициатива на Председателя и/или Младежкия медиатор, или по искане на 2/3 от младежките организации и организациите и институциите, работещи с млади хора.
 4. Всички заседания на КСМП са открити и в тях могат да участват както и други членове на организациите, представени в Съвета, така и млади хора, които не членуват в една или друга организация, с право на мнение.
 5. Младежкия медиатор на КСМП информира членовете му за дневния ред на съответното заседание най-късно 3 дни преди неговото провеждане. Предложения за дневния ред, в същия срок,  могат да постъпват и от членове на Съвета.
 6. За дейността на КСМП, в периода между отделните негови заседания, ще бъде използвана базата на Младежки информационно-консултантски център /МИКЦ/ Перник, намираща се в Общински младежки дом. Заседанията на КСМП ще бъдат провеждани в залата на Община Перник, или на място, определено от неговия Председател.
 7. При липса на активно участие в дейността на КСМП и на повече от три поредни събрания без уважителни причини, членовете на Съвета могат да гласуват санкции за неактивните организации. Решенията трябва да се взимат с квалифицирано мнозинство(50%+1).

IV.                ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

 1. Промени в Статута могат да се правят след решения на Съвета, взети с обикновено мнозинство.
 2. Всички младежки прояви и заседания на КСМП ще бъдат провеждани в достъпна архитектурна среда.
 3. Настоящият Статут е приет на 08.08.2008 г.(допълнително изменян на Годишно отчетно-изборно събрание, проведено на 14 Септември 2012г.) и влиза в сила от датата на неговото приемане, след учредяване на Консултативнен съвет по младежка политика към Кмета на Община Перник.