НачалоИстория → Отчетети и годишни планове

Отчетети и годишни планове

Всички годишни планове и изготвени отчети за периода 2013 - 2017 може да откриете тук

О Т Ч Е Т

За реализираните дейности в изпълнение Програмата за работа с младите хора от Община Перник за 2009 година


Съгласно препоръките на Бялата книга на Европейската комисия/Брюксел -2001 г./,Европейската харта за участието на младите хора в живота на общините и регионите
/Страсбург-1992 г./ и решенията и препоръките по въпросите за младежта на Съвета на Европа се разработи Стратегия за развитие на младите хора в Община Перник за период 2009-2011 г.
Общински съвет Перник прие Стратегията и Програма за работа с младите хора от Община Перник с Решение № 338/ 23.04 2009 г.
Програмата бе разработена от Консултативен съвет за младежка политика /КСМП/ към Кмета на Община Перник,в чийто състав се включиха представители на младежки неправителствени организации и институции,работещи с млади хора, с цел да подпомагат работата на Общинската администрация в изработването , провеждането и координирането на младежката политика.
В изпълнение на регионалната и местна политика за активно участие и ангажираност на децата и младите хора в живота на общината за краткия отчетен период се осъществиха дейности по приоритетите :

 

1.Здравеопазване/социална и здравна защита на младите хора/

2. Образование

3.Гражданска активност

4. Свободно време и спорт

5. Младежка заетост,


които включват (редът на дейностите следва приоритетите, заложени в програмата за работа с младите хора):


1.Отбелязване световния ден за борба с наркоманиите /26.06./-рисуваха се графити с послания и изображения срещу употребата на наркотични

вещества.Участваха ученици от ТПГ "М.Кюри",ПГТС "Арх.Миланов",Младежки организации,РИОКОЗ,Община Перник,ОУ на МВР.На отличените участници се връчиха грамоти.

2. За Международния ден за съпричастност към засегнатите от ХИВ/СПИН /20.05/ представители на младежки организации /БМЧК,ОМС,П.У.Л.С./,РИОКОЗ,Община Перник обновиха панделката със свежи цветя пред ОББ.

3. Международен ден без тютюнопушене /19.11./-проведе се конкурс за рисунка на тема:"Тютюнопушене или здраве-изберете сами "с участието на ученици от пернишките училища. Жури съставено от представители но Община Перник, Риокоз ,Фондация "Балкани" и РИО на МОНМ подбра и класира най-добрите рисунки,които са изложени в СОУ"П.Берон".На изявилите се ученици се връчиха награди.

4. Отбелязахме Майските празници с театрална постановка на ученици от 9-то ОУ с преобладаващи деца от ромски произход с осигуряване на театрален реквизит от Община Перник.

5. Световния ден за борба срещу СПИН / 01.12./ се отбеляза със рисуване на послания върху бели тениски от ученици в дизайнерската паралелка от ПГОТ и младежи от БМЧК. Тениските с посланията ще бъдат използвани и в следващи кампании. Изготви се табло с посланията , което е поставено на входа в Община Перник.

6. Проведен разговор за опазване на околната среда с младежи от ДЦВУ,БМЧК,съчетан с туристически излет до хижа "Славей"и включване на младежите в приготвяне на барбекю и почистване на района./ 08.10.09./

7. Деня на детето /01.06/ се отбеляза със шествие "Не на агресията" от Съдебна палата доДвореца на културата.Участваха младежи от младежките организации/" Обектив", "Младеж,"БМЧК,П.У.Л.С./ и ученици от училищата в Община Перник.Шествието завърши със символичното запалване на бутафорни оръжия.

8. Международният ден на младите хора/12.08./ се отбеляза с младежки купон на Крепостта "Кракра".Проведоха се много забавни игри и дискотека.Участие взеха младежките организации от Община Перник и клуб"Съхрани българското."На изявилите се връчиха грамоти и награди.

9. За Международния ден на хората с увреждания/03.12./се прповеде среща-парти между представители на младежките организации и младежи от ДЦВУ,които почувстваха че не са изолирани от обществото.

10. Съвместно с ОМД и ученици се проведе традиционно общинско спортно състезание - "Чалник".На класиралите се на първите три места се връчиха купи и грамоти/м. май/.

11. За Деня на българския спорт и предизвикателство/16.05/ младежите от ДЦВУ взеха участие в организираното състезание по тенис от клуб "Изток".

12. Представители на Община Перник и младежките организации взеха участие в Националния дебат "Лицето на младите хора в обществото",проведен в гр.Варна/м.юни/.

13. В рамките на тържествата посветени на 80 годишнината на гр.Перник се осъществи изложба базар на предмети изработени от младежи в неравностойно положение.

14. Община Перник и КСМП организираха регионална среща на младежките организации от югозападен район в общинска база с.Рударци под надслов "Младите хора и местната власт" под патронажа на Кмета на Община Перник.Присъстваха представители на Министерство на образованието,науката и младежта/МОМН/ ,Областна и Общинска администрация и представители от над 16 младежки организации.Бяха представени презентации от младежките организации, проведе се дискусия за ролята и мястото на младежите и консултативните органи в местната власт.

15. Започна подготовката за създаване на информационен сайт на КСМП който да обединява младежките организации в Община Перник, да информира обществеността за дейността им и да осъществява в по-голяма степен комуникацията между организациите и Община Перник.

За осъществяването на дейностите заложени в Програмата на сесия на Общински съвет се гласуваха 20 000лв. Поради краткият период за изпълнение на същата / м.май - м.декември/ 2009г. се реализираха част от плануваните дейности, за които са усвоени 5000лв.

 

Предстоят за изпълнение още редица важни приоритети нереализирани през отчетния период,които ще бъдат заложени в програмата за 2010 година.

Предстои изготвянето на нова Програма за 2010 г.,съобразно нуждите и проблемите на младежите от Община Перник,което ще се обсъди на заседание на КСМП и предложи на вниманието на Общински съвет Перник за одобрение и приемане.ИЗГОТВИЛ:
Ст.експерт с-р "Здравеопазване,
Младежки дейности и спорт":
/Ст.Крумова/

СЪГЛАСУВАЛИ:
ДИРЕКТОР Д"Х.Д":
/инж.Н.Вълова/

ЗАМ. КМЕТ:
/И.Джегалски/ КМЕТ:
/Р. ЯНАКИЕВА/