НачалоРегистър → Международен младежки център - Перник

Регистър

Международен младежки център - Перник

Основна цел на проектното предложение „Изграждане на младежки център Перник - модел за високи стандарти на младежка работа" е изграждане на подходяща инфраструктура и въвеждане на ефективни мерки и дейности, насочени към социалното включване и личностно развитие на младите хора на територията на общината, със специален фокус върху уязвимите групи.

За своя основна мисия, центърът има да обслужва младежкия сектор и младите хора, да насърчава активното им участие при формирането на образователните програми и политики на местно и национално ниво. Приоритет в изпълнението на проекта ще бъде предлагането на дейности, които да отговарят на идентифицираните потребности и нужди на младите хора на територията на град Перник и осигуряване на активно им участие в заниманията на центъра.

Младежкият център в град Перник предоставя възможности за неформално образование в сферите на демократичните ценности, правата на човека, младежкото участие и социалните права на младежите и осигурява образователна подкрепа за нуждаещите се млади хора.

 

Проектното предложение покрива няколко специфични цели:

Изграждане на Младежки център с подходяща инфраструктура, обзавеждане и оборудване на сградата;
Наемане на вътрешен образователен персонал за реализиране на занимателни и образователни дейности;
Реализиране на регулярни образователни дейности, базирани на неформални образователни методи, както и на занимателни такива, целящи личностно развитие и подобрено включване на уязвими групи;
Информиране, ангажиране и активно включване в дейностите на Младежкия център на поне 1000 млади хора от и извън уязвими групи;
Популяризиране на доброволчеството сред младите хора;
Създаване и развитие на иновативни дейности за млади хора;
Покриване на националните стандарти за младежки центрове;
Осигуряване на устойчивост на дейностите по проекта.

управител на ММЦ - Перник:
Радостина Раданова