НачалоРегистър → Български младежки червен кръст

Регистър

Български младежки червен кръст

Българският младежки червен кръст (БМЧК) е доброволна младежка организация, която е неразделна част от Българския червен кръст и принадлежи към Международното младежко червенокръстко движение. Чрез своите доброволци в цялата страна и посредством своите програми за обучение, дейности и услуги, БМЧК приобщава децата и младите хора към хуманитарните ценности и принципи, работи за намаляване на социалната и здравната им уязвимост, извършва застъпничество за подобряване на благосъстоянието им и насърчава толерантността и недискриминацията, уважението към различията и културното многообразие.

Основните дейности на БМЧК са в няколко сфери:

- намаляване на социалната и здравната уязвимост на децата и младежите;
- обучение по първа долекарска помощ;
- оказване на първа психологична помощ и психосоциална подкрепа;
- превенция на рисковото сексуално поведение и зависимостите;
- здравна просвета и насърчаване на здравословния начин на живот;
- разпространение на идеите и принципите на червенокръсткото движение;
- развитие на доброволчеството;
- социално-помощна дейност и застъпничество за правата на децата и младежите от рискови групи и/или настанени в социални институции и др.

Основният подход, който БМЧК ползва за осъществяване на дейностите си е чрез обучения и сесии, провеждащи се в училища, както и кампании и демонстрации.


Лице, което представлява организацията:
Боряна Бонева - областен координатор
тел.: 089 67 26 267

youth.pernik@redcross.bg

pernik@redcross.bg