НачалоРегистър → Български студентски съюз

Регистър

Български студентски съюз

Българският студентски съюз (БСС) е създаден на 1 декември 1990 г. Той е самостоятелна организация на българските студенти.

Целите на БСС са:
• гарантиране на равен достъп и обучение във висшите училища на всеки български гражданин, независимо от материалното му положение и социален произход;
• недопускане на дискриминация на студенти заради убежденията им;
• недопускане на политизиране и идеологизиране на висшите училища в страната;
• подпомагане на социално слаби членове на съюза.
От създаването му през 1990 г. БСС активно участва в обществения и академичния живот на страната.
Участва активно във всички кръгли маси по проблемите на студентите и партнира с другите студентски и младежки организации при отстояване на студентските проблеми пред правителството. Участва в учредяването на Националния младежки съвет, Националния студентски съвет и в други инициативи.
Към октомври 2018 г. Българският студентски съюз администрира два центъра за студентски услуги към Националния студентски дом в София - Национален център за социални проекти и Кабинет за работа със студенти в неравностойно положение.
През 2019 г. за Председател на УС е избран г-н Станислав Фердов.
Неговата програма за развитие вкючва:
1.Разкриване на регионални представителства в цялата страна.
2.Участието на БСС в Младежките съвети към общините.
3.Сключване на меморандуми за сътрудничество с университети, кметства, общини, НПО и др.
4.Иницииране на редица проекти, най-големия, от които е Българско студентско радио и телевизия(БСРТ).
Други проекти касаят модернизацията на студентските общежития и столове.
Клонове:
1.София
2.Студентски Град
3.Перник
4.Видин
5.Бургас
6.Пловдив
7.Варна
Клонове в ЕС
1.Великобритания
2.Нидерландия
3.Германия

За контакти:
Алберто Йорданов
председател БСС - Перник
+359(0)886 192 952

Меморандум за сътрудничество между Община Перник и Български студентски съюз