В периода 15 април – 01 юни 2019 г. дирекция „Централно координационно звено” в администрацията на Министерски съвет и Мрежата от Областни информационни центрове за Европейските структурни и инвестиционни фондове (ЕСИФ) в страната стартира онлайн конкурс за млади предприемачи „Имам бизнес идея!”. Националната кампания на Мрежата от информационни центрове за популяризиране на ЕСИФ в България е част от инициативата на Европейската комисия „Европа в моя регион”, която се провежда ежегодно.
В конкурса могат да вземат участие амбициозни, креативни и насочени с поглед към бъдещето младежи на възраст от 14 до 18 г., които чрез видеоклип в рамките на 2 минути да представят своя предприемаческа идея, която е с потенциал за развитие и би имала допълнителни ползи за обществото – опазване на околната среда, по-добро образование, здравеопазване и др. От 13 до 23 май всички видеоклипове ще бъдат подложени на гласуване на страницата на Областен информационен център – Перник във Фейсбук.
Наградният фонд за 10-те най-добри предложения, които са получили най-много лайкове, ще бъдат спийкъри, а авторите на двата отличили се проекта ще бъдат наградени и с участие в специално организирано събитие в „София Тех Парк”, което ще се проведе на 01 юни 2019 г.
Пълните условия на онлайн конкурса „Имам бизнес идея!” са описани в Регламента за участие, който заедно с график на различните етапи от провеждането на конкурса и други документи, могат да бъдат намерени на страницата на Областен информационен център – Перник във Фейсбук.
Областният информационен център – Перник, като част от мрежата на областни информационни центрове, функционира по Проект на Община Перник „Функциониране на Областен информационен център – Перник през периода 2019-2021 г.” № BG05SFOP001-4.004-0018-C01, финансиран от Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.