Moje miasto w naszej Europie. Mi?dzynarodowe spotkanie m?odzie?owych rad miast partnerskich w Lublinie.

9-13 maja 2010

Nancy (Francja), Delmenhorst (Niemcy), Pernik (Bu?garia), Poniewie?  (Litwa), Debreczyn (W?gry), Lublin (Polska) 

Община  Перник е един от партньорите в международен проект на Община Люблин, Полша „Моят град в нашата Европа”. В тази връзка, в гр. Люблин, в периода 9 – 13 май ще бъде проведена среща между представители на Младежките консултативни органи от градовете, участници в проекта. Представителите ще участват в работни групи и конференции, отнасящи се до провежданата от съответната местна власт политика за младите хора. Младежките консултативни съвети ще разработят идеи за бъдещи съвместни проекти, а резултатите от срещата ще бъдат обобщени и изнесени в специален web сайт.

Our city is one of the partners of the project –  My city in our Europe. International meeting of Youth City Councils from Lublin’s partner cities in Lublin. 9 – 13 May 2010. Representatives of our Youth City Council will participate in workshops and conference concerning self-government among youths. The produscts of the meeting will be the web site and propositions of youth city councils cooperation realising future common projects. 
 

Projekt wspó?finansowany ze ?rodków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013.