Правила за избор и функции на младежки медиатор на КСМП

ПРАВИЛА
ЗА ИЗБОР И ФУНКЦИИ НА МЛАДЕЖКИ МЕДИАТОР
КЪМ КОНСУЛТАТИВНИЯ СЪВЕТ ЗА МЛАДЕЖКА ПОЛИТИКА КЪМ КМЕТА НА ОБЩИНА ПЕРНИК


Чл. 1. Тези Правила уреждат избора, правомощията и отговорностите на младежкия медиатор към Консултативния съвет за младежка политика към Кмета на oбщина Перник.

Чл. 2. Младежкият медиатор е пълнолетно лице на възраст до 29 години от кръга на организациите – членове на Консултативния съвет за младежка политика.

Чл. 3. (1) Младежкият медиатор се избира за срок от 11 месеца (февруари-декември) за всяка календарна година, с таен избор, проведен по електронeн път;
(2) За времето на мандата си младежкият медиатор е по право член на КСМП с ранг на заместник-председател.

Чл. 4. Процедурата за избор на Младежки медиатор на КСМП преминава през няколко етапа:
• Секретарят на КСМП изпраща до посочен електронен адрес от младежките организации и организациите, работещи с млади хора – членове на КСМП, покана за откриване на процедура по избор на младежки медиатор за следващия мандат;
• В указаните в поканата срокове /не по-малко от пет работни дни/ младежките организации и организациите, работещи с млади хора – членове на КСМП, излъчват свои кандидатури на младежи на възраст от 18 до 29 години, като изпращат предложенията си по електронна поща на секретаря на КСМП;
• Секретарят на КСМП в рамките на пет работни дни уведомява номинираните кандидати за младежки медиатори и насрочва заседание на младежките организации и организациите, работещи с млади хора – членове на КСМП.
• На заседанието номинираните защитават своята мотивация и представят виждането си за развитието на КСМП;
• До пет работни дни след проведеното заседание, младежките организации и организациите, работещи с млади хора – членове на КСМП, гласуват електронно (чрез изпращане на имейл до секретаря на КСМП) за избрания от тях медиатор, с право на един глас;
• За избран се счита кандидатът получил 50 процента плюс 1 глас от участвалите в гласуването организации;
• В случай, че номинирани кандидати за младежки медиатор получат равен брой гласове, се провежда повторно електронно гласуване;
• При повторно получаване на равен брой гласове, окончателното решение за избор се взема от Секретаря на Община Перник – ресорен за младежките дейности;
• След края на гласуването секретарят на КСМП обобщава гласуването, докладва на Секретаря на Общината – ресорен за младежките дейности, резултата от избора за младежки медиатор и информира по електронен път членовете на КСМП кой е избраният и утвърден кандидат за младежки медиатор;
• В случай, че номинираният кандидат за младежки медиатор е само един, се назначава да изпълнява тези функции без провеждане на гласуване;
• Кметът на община Перник сключва с Младежкия медиатор граждански договор по определения в действащото законодателство ред.

Чл. 5. Младежкият медиатор:
• работи в тясно сътрудничество с общинската администрация и младежките организации, членове на КСМП;
• координира дейността на младежките организации, участващи в структурата на КСМП;
• подпомага сътрудничеството с други заинтересовани страни и институции, взимащи решения по младежката политика;
• координира, подпомага и контролира младежките инициативи, заложени в Общинския годишен план за младежта и Годишния план на КСМП, приети от Общински съвет – Перник;
• пряко участва в разработването на стратегии, планове, проекти, анализи, отчети и други документи, касаещи младежката политика на територията на община Перник;
• привлича нови членове на КСМП и активно подпомага тяхната дейност;
• поддържа интернет страницата и страниците на КСМП в социалните мрежи.

Чл. 6. Младежкият медиатор ежемесечно докладва за дейността си и се отчита на Секретаря на Община Перник – ресорен за младежките дейности.

Чл.7. (1) Младежкият медиатор по право се включва в Експертната комисията, назначена със заповед на Кмета на община Перник, която разглежда и оценява проектните предложения на младежките неправителствени организации и неформални групи, както и на неправителствените организации, работещи с млади хора, които да бъдат включени в Общинския годишен план за младежта и подпомогнати финансово.
(2) Младежкият медиатор няма право на глас при обсъждането на проектни предложения, подадени от организацията, на която е представител.

Чл. 8. Младежкият медиатор може да бъде освободен предсрочно:
• с решение на членовете на КСМП, прието с обикновено мнозинство;
• при трайна невъзможност да изпълнява ангажиментите си;
• при писмено изразено и мотивирано заявление от страна на самия медиатор;
• при системно неизпълнение на възложените му ангажименти;
• по решение на Кмета.