Правилник за дейността на Консултативен съвет за младежка политика към Кмета на община Перник

                                                           ПРАВИЛНИК
за дейността на Консултативния съвет за младежка политика
към Кмета на община Перник


I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл. 1. Този правилник урежда статута, функциите и задачите, структурата, състава и организацията на дейност на Консултативния съвет за младежка политика /КСМП/ към Кмета на община Перник.
Чл. 2. (1) КСМП е колективен, постоянно действащ обществен консултативен орган по въпросите на младежта към Кмета на община Перник, който се създава с решение на Общинския съвет – Перник на основание чл. 21, ал. 1, т. 19 и ал. 2 от ЗМСМА, във връзка с чл. 15, ал. 6 от Закона за младежта.
(2) КСМП се явява приемник на досега действащия Консултативен съвет за младежка политика към Кмета на община Перник, създаден оперативно през 2008 г.
Чл. 3. (1) КСМП осъществява дейността си в съответствие с действащото законодателство в Република България, решенията на Общинския съвет – Перник и разпоредбите на този Правилник.
(2) Участието в дейността на КСМП е доброволно и за него членовете му не получават възнаграждение.

ІІ. ФУНКЦИИ И ЗАДАЧИ

Чл. 4. КСМП:
(1) консултира Кмета при формирането и провеждането на общинската политика за младежта;
(2) дава становища по проекти и подпомага изработването на нормативни актове, стратегически документи и по решения, които се отнасят до политиката за младежта;
(3) предлага мерки за постигане целите на общинската политика за младежта;
(4) подпомага сътрудничеството с органите, ангажирани с осъществяването на младежката политика, както и работата с младежките организации;
(5) проучва и анализира младежката проблематика на територията на общината;
(6) участва в изготвянето, съгласуването и реализирането на Общинския годишен план за младежта;
(7) участва в изготвянето на ежегодните отчети за изпълнение на дейностите, насочени към младежите на територията на общината;
(8) избира свои представители в местни, регионални, национални и международни срещи и инициативи, както и за участие в регионални и национални управителни и консултативни органи за развитие на младежката политика;
(9) подпомага и координира работата на младежките организации в различни области и в провеждането на доброволчески акции и други младежки инициативи/проекти;
(10) Участва в обсъждането на въпроси, свързани с финансирането на младежки инициативи;
(11) обсъжда и други въпроси, свързани с провеждането на политиката за младежта;
(12) популяризира пред обществеността дейността си чрез медиите, на официалния сайт на Общината, сайта на КСМП и страниците на КСМП в социалните мрежи.

ІІІ. СТРУКТУРА И СЪСТАВ

Чл. 5. (1) КСМП се състои от председател, заместник-председател, младежки медиатор с ранг на заместник-председател, секретар и членове;
(2) Председател на КСМП е Секретарят на Общината, ресорен за работата с младежта;
(3) Заместник-председател е началник-отдел “Образование, култура и младежки дейности” /ОКМД/;
(4) Секретар е представител на общинската администрация – експерт от отдел ОКМД.
Чл. 6. (1) Младежкият медиатор се избира от младежките организации и организациите, работещи с млади хора – членове на КСМП, по Правила, които са неразделна част от този Правилник (Приложение 1);
(2) Младежкият медиатор е член на КСМП по право и изпълнява функциите на втори заместник-председател;
(3) Младежкият медиатор може да получава възнаграждение в качеството си на младежки медиатор, уредено с граждански договор.
Чл. 7. Членове на КСМП могат да бъдат:
(1) Представители на институции:
1. на Постоянната комисия за децата, младежта, спорта и туризма в Общински съвет – Перник;
2. на общинската администрация, пряко ангажирани с младежки дейности, предложени от Кмета на община Перник;
3. директорът на Общинския младежки дом.
(2) Представители на младежки организации, регистрирани по ЗЮЛНЦ, отговарящи на чл. 19 и чл. 20 от Закона за младежта и/или неформални младежки групи, както и на организации – работещи с млади хора, регистрирани и осъществяващи дейност на територията на община Перник минимум 1 /Една/ година,
(3) Представители на студентски и ученически съвети/парламенти от общински и държавни училища на територията на община Перник.
(4) В състава на КСМП по право се включва по един представител на всяка местна структура от национално представителните /по смисъла на чл. 22 и чл. 23, ал. 1 от ЗМ/ младежки организации.
Чл. 8. Кандидатстването за членство в състава на КСМП става с подаване на следните документи:
1. заявление до Кмета за включване в състава на КСМП (Приложение № 2 – образец);
2. протокол за избор на представител на организацията;
3. информация за дейността на организацията.
Чл. 9. Поименният състав на КСМП се утвърждава със заповед на Кмета, и е с мандат 2 години.
Чл. 10. Поименни промени в състава на КСМП стават:
1. при промени в статуса на членовете на КСМП;
2. при системно неучастие в заседанията на КСМП (отсъствие по неуважителни причини от две поредни заседания);
3. други непредвидени обстоятелства, налагащи промяна.
Чл.11. Прекратяване на членството в КСМП става чрез отправено мотивирано писмено заявление до Кмета на община Перник.
ІV. ОРГАНИЗАЦИЯ НА ДЕЙНОСТТА

Чл. 12. (1) Заседания на КСМП се свикват:
1. периодично, но не по-рядко от веднъж на тримесечие;
2. при възникнала необходимост;
3. по искане на Председателя;
4. по желание на 1/3 от членовете на КСМП.
Чл. 13. (1) За отделни заседания на КСМП, засягащи конкретна и специфична област от младежката проблематика, могат да бъдат привличани и външни експерти, имащи пряко отношение към младежките дейности и към поставените в дневния ред въпроси.
(2) Външните експерти участват в заседанията на КСМП без право на глас.
Чл. 14. (1) Председателят на КСМП:
1. Ръководи заседанията и цялостната работа на КСМП;
2. Организира и контролира изпълнението на решенията.
(2) При отсъствие на Председателя, заседанията на КСМП се ръководят от заместник-председател.
Чл. 15. (1) Членовете на КСМП и на заинтересованите институции се уведомяват за предстоящите заседания и за дневния им ред не по-късно от 5 /пет/ дни преди датата на провеждането им.
(2) Материалите по дневния ред се докладват от вносителя или от председателя на КСМП.
Чл. 16. Заседанията на КСМП са редовни, ако на тях присъстват повече от половината от неговите членове.
Чл. 17. (1) Решенията в КСМП се вземат с обикновено мнозинство и явно гласуване.
(2) При извънредни обстоятелства гласуването може да бъде и тайно.
Чл. 18. (1) На заседанията на КСМП се водят протоколи, които се подписват от секретаря, младежкия медиатор и председателя на КСМП.
(2) След изготвянето и подписването му, протоколът се изпраща до членовете на КСМП по електронен път.
(3) Оригиналите на протоколите и документацията на КСМП се съхраняват в отдел ОКМД на общинската администрация.
Чл. 19. Председателят на КСМП докладва на Кмета на общината за заседанията на КСМП и му връчва подписан протокол.
Чл. 20. Всички заседания на КСМП са открити.
Чл. 21. Консултативният съвет за младежа политика може да заседава и неприсъствено чрез технически средства за връзка. В този случай протоколът от заседанието се предоставя по електронен път на членовете на КСМП, които имат възможност в петдневен срок да представят бележки по него, след което той се подписва от председателя на КСМП.
Чл. 22. Изявления от името на КСМП се правят от председателя, заместник-председателя или младежкия медиатор.
Чл. 23. (1) Секретарят администрира работата на КСМП и експертно подпомага дейността на младежкия медиатор и младежките формации;
(2) Административно-техническото обслужване на КСМП се осигурява от Общинския младежки дом.

ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

§ 1. „Младежка организация” по смисъла на чл. 19, ал. 1 от ЗМ е доброволно сдружение на лица, от които не по-малко от 70 на сто са на възраст от 15 до 29 години включително, за осъществяване на младежки дейности.
§ 2. „Младежи” по смисъла на ЗМ са лица на възраст от 15 до 29 години включително.
§ 3. За „неформална младежка група” се счита всяка временно създадена организационна структура с не по-малко от 5 млади хора с упълномощен пълнолетен представител, обединени от обща кауза и/или дейност, в синхрон и в изпълнение на Националната стратегия за младежта.
§ 4. Непълнолетни лица могат да членуват в младежки организации с изричното писмено съгласие на техните законни представители.

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

§ 1. Настоящият Правилник е приет на заседание на Общински съвет Перник с Решение № 540 по протокол № 7 от 10.06.2021 г. и влиза в сила в 14-дневен срок след приемането му. Той може да бъде променян и/или допълван по реда на неговото приемане.